4roads

komplexní řešení staveb

O nás

4roads s.r.o. je projekční inženýrská společnost zaměřená na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury. Naší specializací je zejména projektování a dozorování liniových staveb – komunikací, mostů, odvodnění atd. Zaměstnanci společnosti disponují autorizacemi v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo osvědčením koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a mají bohaté zkušenosti v oboru jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V našem týmu je rovněž geodet s oprávněním ÚOZI a stavební dozor s oprávněním Ministerstva dopravy. 


V naší společnosti je kladen důraz především na technickou kvalitu projektů, efektivnost řešení,  proaktivní přístup a flexibilitu. Jsme schopni maximálně přizpůsobit přístup k práci požadavkům klienta.


Společnost 4roads s.r.o. je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s výkonem odborné činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků do výše 60 mil. Kč a má úspěšně zavedenou integrovanou politiku kvality, environmentálního managementu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 

Společnost je držitelem:

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu Systému managementu BOZP dle  ČSN OHSAS 18001:2008.

Politika integrovaného systému řízení společnosti

V souvislosti se zavedením integrovaného systému řízení vedení společnosti 4roads s.r.o. zavádí zásady stanovené normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 v rámci společnosti a v kontextu podnikání k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, externím spolupracovníkům a veřejnosti. Tato Politika v sobě zahrnuje strategie, respektive cíle zahrnující požadavky na kvalitu, environmentální politiku i politiku BOZP. Strategickým cílem společnosti 4roads s.r.o. je:

1) Spokojený klient

Zjišťujeme a hodnotíme požadavky našich klientů a investorů a snažíme se hledat nejoptimálnější řešení. Přebíráme plnou zodpovědnost za splnění požadavků klientů i obecně závazných standardů. Věříme, že spokojení klienti se na nás s důvěrou obrátí znovu.

2) Spokojený zaměstnanec

Vytváříme optimální podmínky pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zlepšujeme pracovní a sociální podmínky včetně péče o zdraví a bezpečnost práce. Každý zaměstnanec je seznámen s politikou kvality a aktivně ji naplňuje. Od svých zaměstnanců očekáváme aktivní přístup při řešení úkolů i náměty na zlepšení všech procesů s vlivem na konečnou kvalitu provedených prací.

3) Kvalita realizovaných služeb

Všemi dostupnými prostředky zajišťujeme trvalou a vysokou kvalitu realizovaných služeb, která je jednou z hlavních priorit našeho podnikání. Vycházíme zejména z principů trvalého zlepšování managementu kvality s normou ISO 9001:2016, ale i norem ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Zjišťujeme rizika napříč celou společností a odstraňujeme kritická místa efektivním systémem řízení kvality.

4) Vztahy s dodavateli

Potřeby společnosti zajišťujeme výběrem vhodných dodavatelů, s nimiž vytváříme dlouhodobé a oboustranně výhodné partnerské vztahy. Monitorujeme a hodnotíme způsobilost našich dodavatelů a rozvíjíme s nimi aktivní spolupráci.

5) Vnější prostředí

Aktivně spolupracujeme s orgány veřejné správy, jejichž působnost se společnosti dotýká. Nepřetržitě a ve všech oblastech naší činnosti se snažíme nacházet rovnováhu mezi životním prostředím, společností a ekonomikou. Cílem je zachování udržitelnosti rozvoje i zdrojů pro budoucí generace.

6) Vzájemná důvěra

Naše podnikání vychází ze vzájemné důvěry, jednak směrem ke klientovi, jednak vzájemně, mezi zaměstnanci.

7) Nové cíle

Zapojujeme se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů a v souladu s politikou kvality jsme nastavili cíle kvality, které budeme vyhodnocovat. Vedení se zavazuje plnit požadavků klientů, požadavky normy ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008, požadavky příslušných právních předpisů i všechny další požadavky vztahující se k realizovaným činnostem.

Služby

Naše společnost nabízí komplexní konzultační a projekční služby spojené s přípravou nebo prováděním liniových staveb, a to zejména:

 • Tvorba technických studí a studií proveditelnosti
 • Koncepční návrhy veřejných prostorů
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Realizační dokumentace staveb
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Geodetické zaměření staveb
 • Projekty DIO
 • Inženýrská činnost
 • Autorské dozory
 • Technické dozory
 • Rozpočty
 • Optimalizace vozovek
 • Hydrotechnické výpočty
 • Úpravy vodních toků
 • Projekty rybníků
 • Hospodaření s dešťovými vodami
Služba 1
Služba 2
Služba 3
Služba 4
Služba 5
Služba 6

Pracujeme v programech:

Autopen
Autodesk
Microstation
Autoturn
ASPE

Reference

Naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty realizovanými pro ty největší investory v oblasti liniových staveb, jako jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty s.o., Krajské správy a údržby silnic, Technická správa komunikací Hl. m. Prahy a odbory dopravy měst a obcí v ČR. Rovněž máme zkušenosti s návrhem logistických center, zpevněných ploch kolem hal a průmyslových objektů a autobusových terminálů. Realizujeme projekty financované nejrůznějšími dotačními tituly a máme zkušenosti i se zahraničními projekty. Spolupracujeme s většinou velkých projekčních firem z ČR. Dozorujeme mosty, silnice, dálnice, vodovody a kanalizace.

Kariéra

V současnosti nabízíme pouze tyto pracovní pozice: 

 • Projektant silničních staveb
 • Projektant vodohospodářských staveb
 • Projektant mostů
 • Specialista na inženýrskou činnost
 • Rozpočtář

Volná pracovní místa

Kariéra u 4roads