4roads

komplexní řešení staveb

O nás

4roads s.r.o. je projekční inženýrská společnost zaměřená na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury. Naší specializací je zejména projektování a dozorování liniových staveb – komunikací, mostů, odvodnění atd. Zaměstnanci společnosti disponují autorizacemi v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo osvědčením koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a mají bohaté zkušenosti v oboru jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V našem týmu je rovněž geodet s oprávněním ÚOZI a stavební dozor s oprávněním Ministerstva dopravy. 


V naší společnosti je kladen důraz především na technickou kvalitu projektů, efektivnost řešení,  proaktivní přístup a flexibilitu. Jsme schopni maximálně přizpůsobit přístup k práci požadavkům klienta.


Společnost 4roads s.r.o. je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s výkonem odborné činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků do výše 60 mil. Kč a má úspěšně zavedenou integrovanou politiku kvality, environmentálního managementu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 

Společnost je držitelem:

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015.

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015.

Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu Systému managementu BOZP dle  ČSN EN ISO 45001:2018.

Služby

Naše společnost nabízí komplexní konzultační a projekční služby spojené s přípravou nebo prováděním liniových staveb, a to zejména:

 • Tvorba technických studí a studií proveditelnosti
 • Koncepční návrhy veřejných prostorů
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Realizační dokumentace staveb
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Geodetické zaměření staveb
 • Projekty DIO
 • Inženýrská činnost
 • Autorské dozory
 • Technické dozory
 • Rozpočty
 • Optimalizace vozovek
 • Hydrotechnické výpočty
 • Úpravy vodních toků
 • Projekty rybníků
 • Hospodaření s dešťovými vodami
Služba 1
Služba 2
Služba 3
Služba 4
Služba 5
Služba 6

Pracujeme v programech:

Autopen
Autodesk
Microstation
Autoturn
ASPE

Reference

Naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty realizovanými pro ty největší investory v oblasti liniových staveb, jako jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty s.o., Krajské správy a údržby silnic, Technická správa komunikací Hl. m. Prahy a odbory dopravy měst a obcí v ČR. Rovněž máme zkušenosti s návrhem logistických center, zpevněných ploch kolem hal a průmyslových objektů a autobusových terminálů. Realizujeme projekty financované nejrůznějšími dotačními tituly a máme zkušenosti i se zahraničními projekty. Spolupracujeme s většinou velkých projekčních firem z ČR. Dozorujeme mosty, silnice, dálnice, vodovody a kanalizace.

Kariéra

V současnosti nabízíme pouze tyto pracovní pozice: 

 • Projektant silničních staveb
 • Projektant vodohospodářských staveb
 • Projektant mostů
 • Specialista na inženýrskou činnost
 • Rozpočtář

Volná pracovní místa

Kariéra u 4roads